Kata of the month - Rohai
Additional Kata
Gaku Ichi
Shinsei
Kosokun Shiho
Chinte
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan
Seiryu (Aoyagi)
Miyojo
Shimpa
Hachuko
Annon
Paiku
Pachu
Chatanyara Kushanku
Hakutsura
Heiku
Sanseru
Nidan - 2nd dan
Wanshu
Jitte
Jiin
Seisan
Ananko
Bassai Sho
Sandan - 3rd dan
Niseishi
Jion
Saifa
Seienchin
Kosokun Sho
Shisochin
Yondan - 4th dan
Rohai
Papuren
Chinto
Sochin
Kururunfa
Tomari Bassai
Godan - 5th dan
Gojushiho
Unshu
Seipai
Nipaipo
Matsumura No Passai
Suparimpei
Shodan - 1st dan
Junino  
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan
Sanchin
Juroku
Naihanchi Shodan
Tensho
Matsukaze
Kosokun Dai
Bassai Dai
SSU-USA
Required Kata